22.05.2020

Informacje i porady dla mieszkańców

 Kilka informacji – odczytywanie liczników wody

Podstawowym celem wprowadzenia liczników ze zdalnym odczytem wody jest  dokładne odczytanie bilansu wody na tę samą godzinę i minutę  i rozliczenie kosztów zużytej wody przez mieszkańców. Wprowadzenie tego rozwiązania to usprawnienie procesu rozliczenia wody oraz dodatkowo  korzyści ekonomiczne w postaci ograniczenia kosztów, usprawnienia całego procesu odczytów, zachowanie dokładności pomiaru. Odczyty mogą odbywać się bez konieczności wchodzenia osób kontrolujących  do lokalu, w dowolnym terminie bez angażowania mieszkańców.  Z uwagi na to, że odczyt nie wymaga obecności właściciela mieszkania gdyż prowadzony jest na zewnątrz pomieszczeń stanowi element wpływający na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Jednocześnie jest to ułatwienie  odczytu danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.  Ponadto pozwala również eliminować możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim tj. błędnego odczytu, pomyłki pisarskiej przy wprowadzaniu danych itp.

Administrator tj. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy a podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisy o zaopatrzeniu w wodę ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 1222 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r, Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz 1560 z późn. zm.) ustawy z dnia 24.06.1994 o własności lokali (tj. Dz.U. z 2015 r, poz. 1892 z póź. zm.) a także innych powszechnie obowiązujących przepisów oraz postanowień Statutu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Częstotliwość odczytów jest zgodna z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami rozliczeń mediów. Spółdzielnia mieszkaniowa zapewnia adekwatne środki techniczno-organizacyjne. Urządzenia są sprawne techniczne i działają poprawnie,  posiadają zabezpieczenia przed dostępem osób nie upoważnionych. Zaczytywane są dane, tylko te, które są niezbędne w procesie zdalnego odczytu wodomierzy.

Zarząd OSM /-/


Jak skorzystać z sytemu eBOK ?


Jak oszczędzać wodę?

 

 

 

 

 

 

 

 


Potencjalne sposoby na oszczędzanie ciepła.


Policja radzi jak zabezpieczyć swoje mieszkanie.


Porady mazowieckiej Policji.


 

 

 

 

 

Zasady segregowania odpadów w Otwocku.

Zasady segregowania odpadów dla miasta Karczew.

Zasady segregowania odpadów w Józefowie.