O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U !

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul Poniatowskiego 1 w Otwocku.

Oferowany lokal o pow. 440,06 m2 mieści się na I piętrze w budynku pawilonu handlowego usytuowanego bezpośrednio przy ul. Poniatowskiego. Istnieje możliwość podziału lokalu na dwa mniejsze.

Spółdzielnia nie partycypuje w kosztach przystosowania lokalu do zamierzonej działalności gospodarczej.

Oferta winna zawierać:

1) określenie oferenta (nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub CEIDG, umowę spółki   cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu):

2) oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach.

3) oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych – regulamin

   dostępny na stronie www.otwockasm.com.pl

4) rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym lokalu.

5) proponowana wysokość czynszu najmu w zł/m2 netto, bez opłat za media.

6) określenie czasookresu wynajmu lokalu.

Ofertę można złożyć na cały lokal lub mniejszy /po podziale/.

Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie z napisem: Przetarg na lokal Poniatowskiego 1, w sekretariacie Spółdzielni (pokój Nr 13, I piętro) do dnia 10.06.2020r. do godz 15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje oraz możliwość obejrzenia lokalu można uzyskać od dnia 23. dz. Eksploatacji OSM, pokój nr 16, tel. 22/779-37-46 lub w administracji osiedla Śródmieście tel. /22/779-40-28 wew.50.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni